MENU

Frozen

Gyuhi/Warabimochi/Rice cakes

Yawaraka Yakime Mochi (Small)

Yawaraka Yakime Mochi

Kokuto Warabi Mochi

Matcha Kinako Warabimochi

Kinako Warabi Mochi

Gyuhi Filling White

Gyuhi Crepe Uji-Matcha 12Cm Square

Gyuhi Crepe White 8Cm Square

Gyuhi Crepe Red 12Cm Square

Gyuhi Crepe White 12Cm Square

Gyuhi(Natural Colored Red/ Green)

Gyuhi(White)

Gyuhi(Red/Green)

Shiratama/Dumplings

Futasu Dama Yomogi Dango

Futatsu Dama Toasted Kushi Dango

Yomogi Dango

Shiratama Dango

Matcha Shiratama

Beni Shiratama

Shiratama 500

others

Petit Taiyaki (Cream)

Petit Taiyaki (Hokkaido Adzuki)

Uji-Matcha Pudding

Uji-Matcha Mousse

Dorayaki No Kiji