Ambient

An/Zenzai

Hokkaido Yudeadzuki

Zenzai 150G

Anmitsu

Kuromitsu

Okinawa Kokuto Syrup

Tokusen Kuromitsu Portion

Tsubutsubu Ichigo Mitsu

Mitsu

Kuromitsu Spout Pak

Okinawa Kuromitsu Spout Pak

Tokusen Kuromitsu

Uji-Matcha Mitsu Spout Pak

Tokusen Matcha Mitsu

Mitarashi No Tare Spout Pak

Monaka

Mochigome Monaka Square

Mochigome Monaka Round

Mochigome Monaka Heart-Shaped Pink

Monaka No Kiji

Mizu warabi mochi®️

Mizuwarabi Mochi Shizuku

その他

Hokkaido Milk Pudding